Sklep obecnie zawiesił swoją działalność. Masz pytanie? Chcesz współpracować? Napisz na kontakt@wymiengry.pl

W skrócie

Wolny czas lepiej wykorzystać na grę, niż na czytanie regulaminów.

Zebraliśmy najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące zwrotów:

1. Czy mogę zwrócić zakupy?

Pewnie, że tak. Zwrotu towaru możesz dokonać w terminie 14 dni od jego otrzymania. Pamiętaj, że zwrotowi podlega tylko towar, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji i posiada oryginalne metki.

2. Jak zwrócić zakupy?

Towar wraz z dołączonym formularzem zwrotu, należy przesłać na adres: WGAMERS, Kilińskiego 50/2, 40-062 Katowice.
Koszty zwrotu towaru pokrywa kupujący.

3. Kiedy otrzymam zwrot pieniędzy?

Zwrotu pełnej kwoty zakupu dokonamy w przeciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego towaru, na rachunek bankowy wskazany w formularzu zwrotu.

4. Jak wymienić towar na inny rozmiar?

Towar, który chcesz wymienić odeślij do nas zgodnie z instrukcją w punkcie 2, a następnie złóż nowe zamówienie w sklepie na prawidłowy rozmiar.

Więcej informacji na temat zwrotów lub reklamacji znajdziesz w poniższym regulaminie.

W razie pytań skontaktuj się z nami na: kontakt@wgamers.pl

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego WGAMERS, funkcjonującego pod adresem: https://wgamers.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego WGAMERS działającym pod adresem: https://wgamers.pl. Właścicielem Sklepu jest EmemStudio sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Smolki 8/2, 30-513 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000572589, NIP: 6793115220, REGON: 362313655, kapitał zakładowy: 7 500,00 zł, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@wgamers.pl
 3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym https://wgamers.pl zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek, są fabrycznie nowe oraz wolne od Wad.
 4. Informacje podane na stronie Sklepu internetowego, a w szczególności opisy Towarów, ich parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania Zamówień przez Kupujących.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. z późniejszymi zmianami o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 6. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://wgamers.pl, w sposób umożliwiający Kupującym jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§2 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem https://wgamers.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie lub korzystać z innych Usług dostępnych w Sklepie internetowym.
 • Klient – Kupujący korzystający z Usług Sklepu lub dokonujący u Sprzedającego zakupu związanego z jego prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konsument – Kupujący korzystający z Usług Sklepu lub dokonujący u Sprzedającego zakupu niezwiązanego z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument, jest nim pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 • Zamówienie – zamówienie na Towar będące oświadczeniem woli Kupującego, prowadzące do zawarcia Umowy sprzedaży, w szczególności określające liczbę i rodzaj Towaru oraz sposób Dostawy i Koszt wysyłki Towaru.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Towar – produkt prezentowany i oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym.
 • Regulamin​ – oznacza niniejszy dokument.
 • Umowa – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, Umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 • Dni robocze – z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy, są to dni od poniedziałku do piątku.
 • Konto – przydzielona danemu Kupującemu część Sklepu internetowego, za pomocą której Kupujący może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu.
 • Koszyk – lista produktów sporządzona z dostępnych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego.
 • Cena – umieszczona obok oferowanego Towaru, wyrażona w polskich złotych cena brutto (zawierająca podatek VAT) Towaru, nie uwzględniająca Kosztów wysyłki Towaru.
 • Koszt wysyłki Towaru – opłata za Dostawę Towaru do Kupującego.
 • Dostawa – wybrany przez Kupującego rodzaj usługi przewozowej do zamówionego Towaru, w szczególności określający przewoźnika i Koszt wysyłki Towaru.
 • Preorder – Zamówienie w przedsprzedaży składane na Towar, który nie został jeszcze wydany, a którego wyznaczony termin rozpoczęcia wysyłki podany jest w opisie na stronach internetowych Sklepu.
 • Operator systemu płatności – podmiot będący agentem rozliczeniowym działający pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego wskazany na stronach Sklepu internetowego.
 • Opinia – subiektywna i indywidualna wypowiedź Kupującego zamieszczona na karcie Towaru i widoczna na stronie Sklepu internetowego, odnosząca się m.in. do przebiegu transakcji czy jakości Towaru.
 • Wada – zarówno wada prawna, jak i wada fizyczna.
 • Wada prawna – sytuacja, kiedy sprzedany Towar obciążony jest prawem lub stanowi własność osoby trzeciej, jak również gdy ograniczenie w korzystaniu, bądź rozporządzaniu Towarem wynika z orzeczenia lub decyzji właściwego organu.
 • Wada fizyczna – niezgodność Towaru sprzedanego z Umową.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Kupującego, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie i może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu:
  1. komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
  2. przeglądarka internetowa,
  3. dostęp do poczty elektronicznej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek, a także w sposób nieuciążliwy dla Sprzedawcy oraz dla innych Kupujących,
 4. Kupującego obowiązuje całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszenia przepisów prawa, dobrych obyczajów, dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów Sprzedawcy.

§4 Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, takich jak:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Sklepie, w tym przeglądanie Towarów,
  2. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym,
  3. otrzymywanie informacji handlowych i reklamowych poprzez Usługę Newsletter,
  4. zamieszczania Opinii o Towarze.
 2. Umowa:
  1. o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Kupującego strony internetowej Sklepu,
  2. o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Kupującego żądania usunięcia Konta.
  3. o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy poprzez Kupującego poprzez wypisanie się z Newslettera,
  4. o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu Opinii o Towarze w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania Opinii.
 3. Warunki Umowy:
  1. warunkiem Umowy o świadczenie Usługi przeglądania informacji jest spełnienie wymogów technicznych, o których mowa w § 3, punkcie 2, podpunkcie 1-4.
  2. warunkiem Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta jest dokonanie rejestracji, która następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu, udostępnionego na stronie https://wgamers.pl.
  3. warunkiem Umowy Usługi Newsletter jest wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych i reklamowych przez Sprzedawcę, a także wskazanie adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane, bądź aktywowanie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym Konta lub formularzu Zamówienia.
  4. Kupujący oświadcza, że posiadania wszelkie prawa do dodawanych treści Opinii, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej oraz prawa pokrewne. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa i praw podmiotów trzecich, nie mogą mieć zniesławiającego charakteru oraz stanowić czynu nieuczciwej konkurencji lub naruszać dóbr osobistych. Zamieszczenie wypowiedzi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Kupującego na nieodpłatne publikowanie oraz korzystanie z tej wypowiedzi przez Sprzedawcę, jak również tworzenie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 4. Sprzedawca ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i okazjonalnych konkursów, których warunki zostaną każdorazowo podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. W sytuacji naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§5 Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie całej Polski.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. dodać wybrany Towar do Koszyka;
  2. wybrać rodzaj dostawy;
  3. wybrać rodzaj płatności;
  4. podać niezbędne dane do realizacji Zamówienia;
  5. zaakceptować niniejszy Regulamin;
  6. złożyć Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. Zawarcie Umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§6 Realizacja i dostawa

 1. Termin realizacji i Dostawy Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
 2. Realizacja i Dostawa Zamówienia następuje w terminie określonym w opisie przedmiotu na karcie danego Towaru, a dla Zamówień złożonych z wielu Towarów w najdłuższym terminie z określonych na kartach Towarów.
 3. Sprzedawca na stronach Sklepu w opisie Towaru informuje Kupującego o wysokości Kosztów wysyłki Towaru oraz liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji i dostawy Zamówienia.
 4. Wysyłka Towarów dokonywana jest niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia, za wyjątkiem Towarów sprzedawanych w przedsprzedaży oznaczonych jako Preorder.
 5. Od dnia potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia orientacyjny termin dostawy wynosi od 1 do 14 Dni roboczych.
 6. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Dostawa jest realizowana na wskazany adres przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. Kupujący może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. dostarczenie do wybranego Paczkomatu;
  2. dostarczenie bezpośrednie przez firmę kurierską.

§7 Zasady płatności

 1. Należność za Towar i Koszty wysyłki Towaru mogą być uiszczane za pośrednictwem jednego z wybranych systemów szybkich płatności internetowych:
  1. PayU;
  2. Blik.
 2. Dokonując wyboru Operatora systemu płatności, Sprzedawca informuje kupującego na stronach Sklepu internetowego o terminie płatności.
 3. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji od Operatora systemu płatności o dokonaniu płatności przez Kupującego oraz po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 4. Sprzedawca na życzenie Kupującego, dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT za dostarczone Towary.
 5. W sytuacji braku płatności za Towar przez Kupującego w terminie w jakim jest on zobowiązany jej dokonać, Sprzedawca może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§8 Zasady zwrotu Towarów

Formularz zwrotu dostępny do pobrania tutaj.

 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem drogą mailową na adres: kontakt@wgamers.pl.
 2. Z chwilą otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. W terminie 14 dni od otrzymania przesyłki Kupujący ma prawo zwrotu Towaru.
 4. Towar wraz z dołączonym formularzem zwrotu dostępnym powyżej, należy przesłać na adres: WGAMERS, Kilińskiego 50/2, 40-062 Katowice.
 5. Kupujący powinien zachować dowód nadania przesyłki jako podstawa do reklamacji w przypadku zaginięcia paczki.
 6. Sklep nie przyjmuje zwrotów pobraniowych.
 7. Kupujący ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania rzeczy z powrotem, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności na konto bankowe podane przez Kupującego w formularzu zwrotu.
 9. Zwrotowi podlega tylko Towar, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza możliwość zapoznania się z przedmiotem i posiada wszystkie oryginalne, nieoderwane metki.
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania Towaru. Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania przez Konsumenta po dostarczeniu nie można zwrócić ze względów higienicznych.
 11. Zwrot nie przysługuje Klientom, którzy na zakup towarów otrzymali fakturę VAT.

§9 Gwarancja i reklamacja Towaru z tytułu rękojmi

Formularz reklamacyjny dostępny do pobrania tutaj.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupujących będących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona, a Sprzedawca odpowiada jedynie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Produkty oferowane przez Sklep mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy. W przypadku Towarów objętych gwarancją, czas i zakres udzielenia gwarancji widnieje każdorazowo w jego opisie na stronach Sklepu.
 3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta Wadą zmniejszającą użyteczność lub wartość rzeczy.
 4. Kupującemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej rzeczy na nową lub usunięcia Wady. W przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy Sprzedawca zwróci Kupującemu poniesione koszty.
 5. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie Sklepu o Wadzie niezwłocznie po jej wykryciu poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@wgamers.pl.
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien odesłać reklamowany Towar w ciągu 14 dni od zgłoszenia na adres: WGAMERS, Kilińskiego 50/2, 40-062 Katowice wraz z opisem reklamacji zawartym w dołączonym formularzu reklamacyjnymdostępnym powyżej. Kupujący powinien zachować dowód nadania przesyłki jako podstawa do reklamacji w przypadku zaginięcia paczki.
 7. Kupujący ponosi tylko bezpośredni koszt odesłania reklamowanego Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 Dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego Towaru.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 926) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Kupującego w Sklepie.
 3. Administratorem danych osobowych Kupującego jest: EmemStudio sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Smolki 8/2, 30-513 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000572589, NIP: 6793115220, REGON: 362313655, kapitał zakładowy: 7 500,00 zł.
 4. Szczegóły ochrony danych osobowych zostały wypisane w Polityce Prywatności.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu.
 2. Treść niniejszego Regulaminu Sklepu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie wprowadzanych zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Kupujący posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem nowego, zmienionego Regulaminu. Jeśli Kupujący posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 3. Rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z Usługami świadczonymi przez Sklep pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem, będą poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z Usługami świadczonymi przez Sklep pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Klientem, będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.